Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Riva di San Biagio

Terület (ha): 102,640

Eus védelmi jogállás: SCI: IT407011

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti regionális park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 80%, erdőgazdálkodás 10%, mezőgazdaság 10%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A terület magába foglalja az Európában található messinai gipsztelep központi részét, amely földtani és természeti szempontból igen érdekes.
Az úgynevezett Gipsz Erezet rétegei, amelyek a síkság felé ereszkednek le, a legmeredekebb (100-150 m) és leghosszabb (5 km), déli fekvésű sziklákat képezik. Ezek növényvilágukkal érdekes, mediterrán hatást eredményeznek (Vörös boróka, Helianthemum apenninum, naprózsa, tűztövis), ellentétben az északi lejtőkkel, amelyeket fák borítanak és az Appenninek magasabb szintjeire jellemző gazdag növényvilággal rendelkeznek (gímpáfrány, kikeleti hóvirág, hárs,közönséges aranyeső). Az egész területre jellemzőek a kiterjedt karsztjelenségek mind a felszínen, (zárt völgyek, víznyelők, szurdokok, erodált képződmények) mind pedig a felszín alatt (víznyelők, szakadékok és barlangok). Ezek hozzájárulnak a táj alaktani és biológiai sokszínűségéhez. Emellett a növényvilág is igen gazdag; mediterrán és közép-európai növények jellemzik, de érdekes a felszíni és felszín alatti állatvilág is. Mezofil és xerofil cserjések és erdők egyaránt előfordulnak, amelyekben zömmel molyhos tölgyet találunk (91AA*), a hegyoldalakat magyaltölgyek tarkítják (9340), a párás hegyszorosokban pedig mezofil növényvilág uralkodik, ahol a csalitos és a füves rét, az egykor megművelt földek, valamint a páfránnyal és egyéves növényfajokkal borított sziklák változatosan fordulnak elő. A szárazságkedvelő mezőkön orchideafélékkel találkozunk (6210*), továbbá itt találjuk a molyhos tölgyesek természetes kialakulási helyét (91AA*). A barlangokban fennmaradt a természetes környezet, amely bővelkedik páfrányokban és különleges növényekben, valamint denevérkolóniákban és barlangkedvelő gerinctelen állatfajokban. A mezőgazdasági növények viszonylag ritkák ezen a területen, inkább a környező tájakon fordulnak elő. A terület Vena del Gesso Romagnola regionális parkjában található.
A 92/43/EEC irányelv I. melléklete alapján nyolc védetté nyilvánított élőhely van itt:
5130-Borókásodó szárazgyepek
6110*-Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet
6210*-Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek jelentős orchidea telepekkel (33,05 ha).
8210-sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete
8310-Nem látogatható barlangok
91AA*-Keleti fehér tölgyesek (34,88 ha)
9260-Gesztenyeligetek
9340-Magyaltölgy (Quercus ilex)  és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia) alkotta erdők
Orchideafélékben és harasztokban gazdag növényvilág.
A 09/147/EU irányelv I. mellékletében szereplő madarak:
Darázsölyv, barna kánya, kígyászölyv, barna rétihéja, kékes rétihéja, hamvas rétihéja, kék vércse, Feldegg-sólyom, vándorsólyom, európai lappantyú, európai szalakóta, erdei pacsirta, parlagi pityer, bujkáló poszáta, tövisszúró gébics, kerti sármány
A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő emlősök:
Kis patkósdenevér, nagy patkósdenevér, kereknyergű patkósdenevér, hegyesorrú denevér, hosszúszárnyú denevér, csonkafülű denevér, közönséges denevér, szürke farkas*
A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő hüllők és kétéltűek: Alpesi tarajosgőte, Bombina pachypus
IA 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő gerinctelenek: Csíkos medvelepke*, remetebogár, nagy szarvasbogár, nagy hőscincér, déli szitakötő,

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

 

Riva di San Biagio biogeográfiai jelentősége mediterrán növényzetének biológiai sokszínűségében rejlik, kiegészülve az Appenninek északi határánál található részekkel. Ezek között elterjedtek itt a 91AA* Keleti fehér tölgyesek (34,88 ha) mint szubmediterrán erdőtársulások molyhos tölgyekkel  és egyéb növényekkel, mint: Virágos kőris, komlógyertyán, keleti gyertyán, házi berkenye, sárgavirágú jeneszter, galambszínű ördögszem, kónya habszegfű, bokros koronafürt, ágas homokliliom, nagyezerjófű, piros gólyaorr, széleslevelű nőszőfű, rúbia, osyris, Dorycnium hirsutum, kocsord és sztenomediterrán fajok, mint Asparagus acutifolius, rúbia, Clematis flammula, örökzöld rózsa, vörös boróka. Szárazságkedvelő, sudár rozsnokkal és rengeteg orchideafajjal borított mezők (6210*) fedik le a 33,05 ha területet és szorosan kapcsolódnak a 91AA* élőhelyhez. A magántulajdonban lévő erdőkben az erdő szerkezete gyakran változik és egysíkuvá válik a sarjerdőüzemmóddal  Ezt azonban tiltják a park területén, ahol csak a teljes erdőátalkítás engedélyezett. Az erdők zöme elhagyatott vagy illegálisan írtják, tehát égető szükség volna helyes igazgatásukra megőrzésük és az illegális vágás megállításának érdekében. Más veszélyek is fenyegetik azonban az erdőket, például az erdőtüzek és az aljnövényzet, valamint a fiatal növények kivágása. További probléma a nem őshonos, invazív fajok, mint a bálványfa és az  akác jelenléte; valamint az erdők újrafásítása nem őshonos fajokkal: feketefenyő, erdeifenyő (az összes projektterülethez tartózó, 91AA* minősítésű erdő kiemelt jelentőségű lehetne, ha nem volnának az egzotikus fenyőfélék), és a földművelés nem kívánatos hatásai az erdők határában.

 

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Narcissus tazetta, Sylvia undata, Felis silvestris

Back to Project Areas